Ochrona Pa?stwa danych osobowych le?y nam bardzo na sercu. Dlatego w tym miejscu chcieliby?my poinformowa? Pa?stwa o ochronie danych osobowych w naszym przedsi?biorstwie. Oczywi?cie stosujemy si? do ustawowych postanowie? Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), Ustawy o telemediach (TMG), jak i innych postanowie? dotycz?cych ochrony danych osobowych.

Mog? Pa?stwo zaufa? nam w kwestiach zwi?zanych z Pa?stwa danymi osobowymi: dzi?ki zastosowaniu ?rodków technicznych nasze strony internetowe s? zabezpieczone przed uszkodzeniem, zniszczeniem i niedozwolonym dost?pem.

Przedmiot ochrony danych
Przedmiotem ochrony danych s? dane osobowe. Zgodnie z § 3 ust. 1 BDSG s? to pojedyncze informacje dotycz?ce kwestii osobowych lub przedmiotowych okre?lonych lub daj?cych si? okre?li? osób. Zawieraj? one np. informacje takie jak nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy lub numer telefonu, ewentualnie równie? dane u?ytkownika, takie jak Pa?stwa adres IP.

Zakres pobierania danych i ich zapisywania
W celu korzystania z naszego internetowego terminala jako niezarejestrowany u?ytkownik ("dost?p jako go??") zasadniczo nie jest wymagane podawanie swoich danych osobowych. Jednak aby wykorzysta? terminal jako platform? informacyjn? i do zamówie? potrzebujemy Pa?stwa danych osobowych. Dotyczy to zarówno pobierania jak i przesy?ania materia?ów informacyjnych i zamówionych towarów, jak i odpowiedzi na indywidualne pytania.
W przypadku, gdy zlec? nam Pa?stwo jak?? us?ug? lub przes?anie towaru, pobieramy i zapisujemy Pa?stwa dane osobowe zasadniczo jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla wykonania us?ugi lub umowy. W tym celu mo?e okaza? si? konieczne przekazanie Pa?stwa danych osobowych do przedsi?biorstw, którym zlecamy wykonanie us?ugi lub umowy. Dotyczy to np. przedsi?biorstw transportowych lub innych us?ug.
Pobieramy i zapisujemy Pa?stwa dane osobowe w przypadku wykonywania jednej z poni?szych czynno?ci lub us?ugi:
- sprawdzenie zdolno?ci kredytowej lub wieku aby umo?liwi? wykonanie us?ug
- metody p?atno?ci
- personalizacja naszej strony internetowej.

Dane g?ówne
O ile pomi?dzy Pa?stwem a nami zostanie zawarty stosunek umowny, b?dzie mia? by? ukszta?towany lub zmieniany pod wzgl?dem tre?ci, pobieramy i wykorzystujemy dane osobowe od Pa?stwa jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do tych celów.
Na pro?b? odpowiednich jednostek w konkretnym przypadku mo?emy przekazywa? informacje o tych danych (danych g?ównych), o ile s?u?y to ?ciganiu przest?pstw, obronie przed zagro?eniami, spe?nieniu ustawowych zada? jednostek ochrony konstytucji albo wojskowej s?u?by wywiadowczej, lub wykonaniu praw zwi?zanych z w?asno?ci? umys?ow?.

Transmisja i protoko?owanie danych do celów wewn?trzsystemowych i statystycznych
Ze wzgl?dów technicznych, podczas wchodzenia na nasz? stron?, Pa?stwa przegl?darka internetowa automatycznie przekazuje dane do naszego serwera. Chodzi tutaj mi?dzy innymi o dat? i godzin? wej?cia, URL przekazuj?cej strony internetowej, pobrany plik, ilo?? wys?anych danych, typ przegl?darki i jej wersj?, system operacyjny oraz Pa?stwa adres IP. Dane te s? zapisywane oddzielnie od danych, które podaj? Pa?stwo podczas korzystania z naszej oferty.

Ciasteczka
Aby poszerzy? zakres funkcjonalno?ci naszej oferty internetowej oraz aby upro?ci? Pa?stwu korzystanie z niego, korzystamy z tzw. „ciasteczek“. W przypadku ciasteczek mamy do czynienia z ma?ymi plikami tekstowymi, które s? zapisywane lokalnie w pami?ci tymczasowej przegl?darki internetowej. Ciasteczka umo?liwiaj? ponowne rozpoznanie przegl?darki internetowej. Podczas wchodzenia na nasz? stron?, za pomoc? „ciasteczek“ mo?na zapisa? dane na Pa?stwa komputerze. Nie nast?puje przy tym zapisywanie ?adnych danych osobowych, lecz tylko adres protoko?u internetowego. Informacje te s?u?? automatycznemu rozpoznaniu Pa?stwa przy ponownej wizycie na naszych stronach i u?atwieniu Pa?stwu nawigacji. Ciasteczka umo?liwiaj? nam np. dopasowa? stron? internetow? do Pa?stwa wymaga? lub zapisa? Pa?stwa has?o, aby nie musieli go Pa?stwo podawa? za ka?dym razem na nowo.
Je?li nie ?ycz? sobie Pa?stw, aby?my rozpoznawali Pa?stwa komputer, mog? Pa?stwo zablokowa? zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze poprzez wybranie w ustawieniach swojej przegl?darki opcji "nie akceptuj ciasteczek". Szczegó?y znajd? Pa?stwo w instrukcji u?ytkowania producenta swojej przegl?darki. W przypadku braku akceptacji ciasteczek, mo?e doj?? do zak?óce? w funkcjonowaniu naszej oferty.
Mog? Pa?stwo zapobiec instalowaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie swojego programu internetowego (przegl?darki). W tym celu nale?y wy??czy? zapisywanie ciasteczek w swojej przegl?darce internetowej. Szczegó?owe informacje znajd? Pa?stwo we wskazówkach dla u?ytkownika swojej przegl?darki internetowej.

Optymalizacja za pomoc? etracker
W celu analizy, optymalizacji oraz do celów marketingowych dane s? zbierane i zapisywane przy pomocy technologii firmy etracker GmbH (www.etracker.com). Dzi?ki tym danym mo?na mi?dzy innymi tworzy? pseudonimy i profile u?ytkownika. W tym celu mo?na wykorzysta? ciasteczka. Dane pobrane za pomoc? technologii etracker, bez odpowiedniej zgody u?ytkownika, nie b?d? u?yte do tego, aby osobi?cie zidentyfikowa? odwiedzaj?cego dan? stron? internetow? i nie b?d? przechowywane razem z danymi osobowymi dotycz?cymi w?a?ciciela pseudonimu. W dowolnym momencie mo?na odmówi? zgody na pobieranie i zapisywanie danych osobowych w odniesieniu do przysz?o?ci .

U?ywanie danych w konkretnym celu
Stosujemy si? do zasady u?ywania danych w konkretnym celu i pobieramy, analizujemy i zapisujemy Pa?stwa dane osobowe do tych celów, do jakich udzielili nam Pa?stwo swojej zgody. Przekazywanie Pa?stwa danych osobowych osobom trzecim nie nast?puj? bez Pa?stwa wyra?nej zgody, o ile nie jest ono konieczne do ?wiadczenia us?ugi lub wype?nienia umowy. Równie? przekazywanie danych na rzecz w?a?ciwych pa?stwowych instytucji i organów nast?puje w ramach ustawowych obowi?zków informacyjnych lub w przypadku, gdy b?dziemy do tego zmuszeni poprzez s?dowe postanowienie.
Bardzo powa?nie podchodzimy do wewn?trzzak?adowej ochrony danych. Nasi pracownicy oraz nasi us?ugodawcy s? zobowi?zani przez nas do zachowania milczenia oraz do stosowania si? do postanowie? zwi?zanych z ochron? danych.

Prawo do udzielania informacji i prawo do sprzeciwu
Jako u?ytkownik naszego serwisu internetowego maj? Pa?stwo prawo do ??dania wydania przez nas informacji dotycz?cych Pa?stwa osoby lub pseudonimu. W tym celu prosimy o zwrócenie si? do nas na adres kontaktowy podany w impressum naszej strony. W przypadku dalszych pyta? dotycz?cych informacji o ochronie danych oraz upowszechniania Pa?stwa danych osobowych jeste?my do Pa?stwa dyspozycji.
Prosimy pami?ta?, ?e postanowienia z zakresu ochrony danych i dzia?a? w zakresie ochrony danych ci?gle si? zmieniaj?. Z tego wzgl?du radzimy na bie??co ?ledzi? zmiany postanowie? ustawowych i praktyk przedsi?biorstw.